AKATAVUGA GAHENDA AKAVUGA

Abantu benshi bari mu munyororo bishizemwo bo nyene. Iryo bohero si irindi, ni ITABI.

ITABI NI IKI?

Itabi ni igiterwa kirimwa hake mu Burundi, cinjiriza amahera menshi abakirima, kikonona ubuzima bw’abacihereza.

INYUNGU YO GUTUMURA ITABI

Nta nyungu n’imwe abatumura itabi bunguka, uretse ko uwaritumuye aguciye iruhande utomuyoberwa. Imvo nyinshi ni zo zituma urwaruka rwihereza itabi, ariko hari imvo zibiri nyamukuru:- Abagenzi babi;

– Ukutigira inama.

AKATAVUGA GAHENDA AKAVUGA

Urwaruka rwinshi ruronderera umunezero mu gutumura itabi, kuko iyo umuntu yaryimenyereje riba umugenzi wiwe; uwo ntaheza ngo amenye ko ariko ariyica. Hari n’ibice bimwe bimwe vy’igihugu, iyo bafise urubanza rwo gusasa ibirago, umusore bamwakiriza agakoko kariko itabi.

GIRA WIBOHORE

Gutumura itabi nta kamaro. Utewe akamo wewe ryagize imbohe, ureke guhendwa n’icatsi kitavuga. Urakwiye kumenya ko itabi ata kamaro rifitiye umubiri, atari kuwusambura. Gira uve muri iryo bohero wishizemwo, kugira ngo woye kugura urupfu, kandi ufise ubwenge.

Ndavuga simvura; Nakurya ntitwarwana; Bibwirwa benshi bikwumva bene vyo.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s