KUBANDWA NO GUTEREKERA

Ba sogokuru bacu bari bafise uburyo bakoresha mu gusenga. Bari bazi ko Imana ari Mushoboravyose, ivyo vyatuma bayisenga (kubandwa ) mbere baratanga ibimazi (guterekera). Muri ukwo gusenga, bari bafise uwo bacako :Kiranga kirumweru. 

Kubandwa 

Wari umwanya wategurwa mu gihe umuryango waba ufise ivyo washaka gushikiriza Imana.

Vyagenda gute ?

Hari ibituma vyinshi vyatuma abantu kubandwa:

– kwatira abantu mw’ibanga ryo kubandwa,

– kugenza amahasa,

– iyo hari umuntu arwaye cane,….  .

Serugo yaraterereza incuti n’abagenzi. Umunsi ugeze, mu masaha yo mw’ijoro, abantu ni ho bakoranira ku gicaniro caba categuwe ku bw’urwo rubanza. Barazana intango bagasukamwo inzoga y’impeke. Abaja ku gicaniro baba bafise ibisate bifashisha kugira umudiho uryohe. Abana ntibari barekuriwe kubandwa, ariko na bo baraja ku gicaniro. Muri ico gihe, Kiranga n’ibishegu vyiwe baba bari mu nzu kugira bashitse icatumye urubanza rutunganywa. Ivyo mu nzu biheze, baca basohoka. Abantu bose batiwe muri iryo banga baca bakurikira Kiranga n’ibishegu vyiwe, bakaja mw’isumo, aho bakora umugirwa wo guakambira abavyeyi.

Kiranga yaba ari umuntu mukuru mu muryango, canke uwundi muntu yaba yatorewe kuba Kiranga. Ivyo mw’isumo birangiye, baca bagaruka barasamiriza imvyino zo kubandwa. Bashitse, baca baja mu gitabo aho baheza bagatanga ibimazi.

Gutanga ibimazi 

Cari igihe co kwemeranya na Kiranga kugira azogire umwete wo gushikana ivyo bamutumye. Baraheza bagashinga ibiheko mu ntumbera yo gukinga kugira ico caba catumye babandwa ntikizogaruke. Wari umwanya wo gutanga ibimazi. Mu  Burundi Nta watanga umwana, ariko ibitungwa ni vyo vyatangwa. Ni co catumye habaho inkwano, guhekereza uwibarutse, kujana abana kwa sekuru, gushika mu rugo, n’izindi manza zifitaniye isano no kubandwa, kuko hari ivyo babanza guhamura kugira umuzimu w’abakurambere ntuzobatere.

Aho baba bahejeje gukura intezo. Carazira ko umwana atarakurirwa intezo bamumwa umushatsi wose. Bamusigariza isunzu (mu rwikorerero), canke urukindo(ku nkikuro y’umutwe). Uwamubona wese yaca amenya ko atarakurirwa intezo. Ukwo guterekera ni yo nkomoko yo :

* Guhekereza uwavyaye,

* Kwambara ibiterekerwa ku maboko no mw’izosi,

* Inkinga,

* Kujana abana kwa ba sekuru,

* Kuja gushika mu rugo,

* Guca mw’irembo

* Gusenga umuzimu y’abakurambere.

Hari vyinshi ba sogokuru bakora mu kubandwa no guterekera bigikorwa na bugingo n’ubu.

Abanyamahanga aho bazaniye ugusenga kwabo, basokuru ntaco bahinduye, kuko na n’ubu biracamota.

 

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s