Uguturira ivyatsi n’itituka ry’isi ndimwa.

image

Kera abarimyi barimbura cane. Ivyo vyatumwa n’uko isi ndimwa yari igifise akabongera katuma ibiterwa bimererwa neza, bigatotahara. Muri kino gihe, benshi baratinya kurima kuko hari igihe barima ntibimbure.

Isi ndimwa ya kera.

        Isi ndimwa ya kera yarimbuka cane. Ivyo vyatumwa n’ukwo ba sogokuru bitwararika indimiro zabo. Ivyo vyerekanwa n’uko ibisigazwa vy’ivyimburwa vyaguma mu ndimiro, bikaborerayo. Vyaraheza bikaba intabire. Ico gihe, umuntu ntiyarinda kurima hanini kugira yimbure. Yaba azi yuko uko hangana kwose azokwimbura bihagije. Umuntu wese yitwararika kuronka imbuto gusa.

Icatituye isi ndimwa..

        Isi ndimwa ya kino gihe nticimbuka. Umuntu avyihweje, asanga iryo tituka rifatanye cane n’irimwa ry’ikawa. Ivyahora bisigara mu mirima bikaborerayo bica bijanwa gusasizwa ikawa.  Ivyo vyatumye indimiro zibura ifumbire kama, ica itangura gutanga umwimbu muke.
Isi ndimwa ya kino gihe arahanzwe kandi n’uko abarimyi baturira ivyatsi. Umurimyi Mariko w’i Zege mu ntara ya Gitega nasanze aturirira ivyatsi mu murima. Ndamubaza nti: » Kubera iki uturira bino vyatsi « ? Anyishura ati : »Umunyota wa vyo uratwunganira ku bijanye n’umwavu « . Yongeye ati : » Tubigumije mu murima duca dusanga aborozi  b’inka babiyoye, tukaba duhomvye ».

      Ivyo biri ukwo mu gihe haheze iminsi abajejwe indimiro bahimiriza abarimyi kureka guturira ivyatsi bakangaje mu ndimiro. Ivyo vyaranse ko abarimyi babifata nkama. Isi ndimwa idafise umwavu kama usanga ifise ibara ritukura.

Uguturira ivyatsi gutuma udukoko turya ivyatsi dusha. Abarimyi benshi baraturira ivyatsi na bugingo n’ubu. Ivyo bituma haboneka inticantikize y’umwimbu.

    Ugusubiza isi ndimwa akanovera yahoranye.

       Abarimyi bomenya ko ata nyugu iri mu guturira ivyatsi. Abajejwe indimiro bohimiriza abarimyi kugira bitwararike gusubiza isi ndimwa akanovera mu kugumiza ivyatsi mu ndimiro. Aba n’abandi bomenya ko isi ititurwa n’ibikorwa bibi bayikorerako.

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s