Imvugo n’inyandiko vy’ururimi rw’ikirundi.

image

Uburundi ukwo bungana, ababubamwo barafise ururimi bose bavuga kandi bakwumvikana. Naho biri ukwo, ikirundi kiri mu ndimi zidafise amajambo menshi, kuko usanga ruja rurifashisha izindi ndimi nk’igiswahiri be n’icongereza. Inyandiko yaco isaba ubwitonzi kuko amajambo amwe amwe yoroshe kuvuga, akagora kwandika.

    Ururimi rwitiza amajambo amwe amwe mu zindi ndimi.

    Hari amajambo amwe amwe wogira ngo ni ikirundi kandi atari co. Ayo majambo aba yitijwe ava mu zindi ndimi : canecane mu Congereza no mu Gutera swahiri. Reka ntange uturorero tw’amajambo yitijwe mu Congereza :
– Ishati,
– Umupira (w’imbeho )
– Itoroshi,
– Umuboyi,
– Usoma,….  .
Ayandi yakuwe mu Giswahiri :
     – Amatara,
    – Umwarimu, … . Bica biboneka ko ikirundi gikenye amajambo.

    Imvugo y’ikirundi.

    Naho benshi bemeza ko ikirundi kivugwa mu Burundi bwose, hari amajambo ushobora gusanga bakoresha muri iyi ntara, ariko washika mu yindi, ya majambo ntuyasangeyo.
Kirimiro : Abanyagihugu bo mu Kirimiro iyo bagomvye kuvuga inkono,  barakoresha ijambo inaga. Iryo jambo ntahandi rikoreshwa .
Bugesera : mu ntara kama ya Bugesera, mu gihe bashaka kuvuga igihubahuba, bifashisha ijambo ikirere . Utwo ni uturorero dukeya muri twinshi umuntu yotanga. Naho utwo turorero tuhari ,ntawuja mu ntara ngo vyanke ko yumvikana n’abaho.

Ururimi rugoye kwandika.

      Biramaze kumenyekana ko ikirundi kigoye kwandika. Ivyo bibonekera mu makosa y’inyandiko. Ayo makosa aribonekeza nko ku biranganzira, ku mpome zimwe zimwe. Noshobora gutanga akarorero :
Ikosa : Kirinyota Mugenzi . Bari kwandika : Kira Inyota Mugenzi. 
Ikosa: Abana bavugwa k’ubuntu. Hari kwandikwa : Abana bavurwa ku buntu. Ikibabaje, ni ukwo usanga ayo makosa yanditswe mu bibanza bihurirwamwo n’abantu benshi.

     Ururimi rutitaweho na buhorobuhoro.

   Birababaje kubona ikirundi kititaweho. No mu mashure ntigihabwa ikibanza gikwiriye. Abanyeshure bari bakwiye kwigishwa ibijanye n’ururimi rw’ikirundi kuva mu mwaka wa mbere. Iyo kiba cari citaweho, ayo makosa yokosowe, n’abayandika bakihanizwa. Ibaze nawe iryo kosa ryanditse ku ruzitiro rw’ihinguriro ry’ibinyobwa riri i Gitega ! Nari nzi ko kiriya kigo kiromwo abaminuje, ariko bagakora mu kigo canditseko ikosa.

      Mu mashure, izindi ndimi zirigishwa ku buryo bwimbitse, ariko ikirundi co, urorere ubure!

     Ukugarukira ururimi kavukire.
   
      Abanyarwanda barabaye mu Burundi, ntibigeze bitaho kumenya ikirundi. Abanyagihugu ba Kongo na bo nyene ntawitwararitse kukimenya. Umurundi amaze umwanya muto, ikirundi aca yibagira!!

      Harageze ko umuntu wese agarukira ikirundi.

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s