Urusukirane rw’ibiterwa rwoba ruva ku matongo yaze ?

image

Bamwe n’abandi baribaza icoba gituma abarimyi batera urusukirane rw’ibiterwa. Bamwe bavuga ko ari amatongo yaze, abandi bakavuga ko ukwo ari ko vyamye. Ukuri ni ukuhe ?

Ugusukiranya ibiterwa si ivy’ubu.

       Nagerageje kumenya inkomoko y’ukurima urusukirane rw’ibiterwa mu murima umwe. Narashoboye kumenya ko atari ivya vuba. Umutama nabajije yambwiye ati :”Na kera amatongo ataraga, twatera dusukiranya imbuto. Ivyo twabikora kugira ntihagire ico dukehanirwa mu mfungurwa.

         Ugusukiranya ibiterwa atakarusho bizana.

    Uwo murimyi avuga ko basukiranya ibiterwa kuko n’isi yaramera. Iki gihe, benshi babikora kuko babonye abavyeyi babo babikora, ariko ntakarusho bizana.
       Usanga mu murima umwe harimwo ibiterwa vyinshi : ibiharage, ibijumbu, amateke, imyumbati,…..  . Ahenshi usanga biteragiye mu bipimo vy’ikawa. Ivyo biterwa n’uko mu gipimo usangamwo imborera, bigatuma umwimbu ugenda neza. Ni co gituma nko mu ntara ya Gitega, mu makomine amwe amwe, nka Giheta, ntabipimo vy’ikawa bisasiwe neza biharangwa.

Uruhara rw’abajejwe uburimyi .
    
          Abajejwe uburimyi baradebukiwe. Biratangaje kubona baca ku gipimo c’ikawa gitewemwo ivyo vyose ntihagire ico bavuga. Benshi barabimomoye bahatera ibitoke. Nta n’umwe aratahura neza icatumye badebukirwa kuko womengo ntaco bibabwiye.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s