Igiterwa carwaye kigasiga inzara mu miryango

image

         Indwara yateye amateke yatumye agenda akagirire. Hari intara nyinshi amateke atasuburiye kubonekanamwo. Muri izo, intara ya Gitega irimwo.  Ivyo vyatumye haba ukugabanukirwa mu bijanye no gufungura. Ivyo biri ukwo mu gihe ico giterwa kiri mu mugwi w’ibiterwa mbumbarugo.

Akamaro k’amateke mu kubaho kwa minsi yose.

       Mu gihe carimwa nka hose mu gihugu,  umuryango wose wihatira gutera amateke.  Vyari vyarabaye umugenzo ko mu kwezi kw’indwi n’ukw’umunani umwana wese wamusangana iteke ritetse.

    Hagati y’umwaka w’igihumbi n’amajana icenda na mirongo icenda n’umwaka w’ibihumbi bibiri, amateke ntiyari bwahone. Inzara ntiyari bwinjire mu miryango. 

  Irwara ry’amateke n’iyinjira ry’inzara mu miryango.

   Indwara y’amateke yaje ikurikirana n’iy’ibiti vy’imyumbati.  Emwe, wamengo vyaraganye!
Ivyo vyatumye imiryango yahora yifashisha ico giterwa igira ingorane. Abenshi vyarabagoye gutahura kuko ni yo yari ishimikiro ry’imiryango.

    Naho bitoroshe,  ikijumbu ni co cahavuye gisubirira iteke.  Ariko,  nticakunzwe nk’amateke. Abato baranezerwa iyo babonye ko handihato bari bufungure amateke. N’abavyeyi barabinezerererwa kuko baba bazi ko abana babo barara bahaze.

Ugufungura amateke vyabaye nk’umugani.

Intara ya Gitega iri muri zimwe zarimwamwo amateke. Vyumvikana ko kuyafungura kitari ikibazo kuko umwe wese yayakura mu ndimiro ziwe .
Kuva aho aterewe n’idwara itashotse imenyekana,  ukuyafungura vyabaye nk’umugani. Ivyo biri ukwo mu gihe n’umwana atsitaye,  kugirango ahore,  bamuha iteke. Iyo ntara isigaye ifungura amateke avuye mu Kayogoro ka Makamba. Ivyo bituma agira igiciro c’umurengera. Muri iyi minsi,  ikirogarama kimwe kigurwa amahera amajana atandatu na mirongo itanu. Aho rero ngo yabonetse!
Imiryango y’abantu batobato ntishobora gufungura amateke kubera azimvye.

      Abantu benshi bafise hagati y’imyaka itanu na mirongo ibiri ntibazi ingene ibabi ry’iteke risa. Ntibigeze bayabona aho atewe. Bagiye guca ubwenge yarahonye.

   Icokorwa kugira amateke asubirizwe.

      Vyaragaragaye ko igenda ry’ico giterwa ryatumye haba ihungabana ry’ugufungura. Ababijejwe baragerageje kurwanya iyo ndwara ariko biba impfabusa. Bari kurondera ikindi giterwa cari gisubirira amateke.

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s