Ni ukuhe kuri kwa kahise bazovuga ?

image

  
            Sebarundi ni ijambo ry’ikirundi abantu bakunda gukoresha. Kubera ko ukurivuga n’ico  risigura ari ibintu bibiri bidasa, hari igihe umuntu arikoresha mu kibanza n’umwanya bidakwiranye na ryo.

          Intahuro ya Sebarundi.

      Mu bisanzwe, Sebarundi ni ijambo rizwi cane. Rikoresha iyo bashaka kuvuga uwurongoye abandi ku rwego rw’igihugu. No ku ntwaro ya Cami iryo jambo ryarakoreshwa. Nkunda kwibaza nti :“Ni ukuhe kuri abana ba kino gihe bazomenya kuri kahise k’Uburundi ? Mbega iyo nyito Sebarundi, yoba ihwanye n’ibikorwa babonesha amaso yabo“? Yoba ihwanye n’igihe tugezemwo ?

   Ibiranga Sebarundi.

          Sebarundi ni umutware. Atwarira bose ata nyagupfa canke nyagukira . Ibintu vyose bitunganijwe ku buryo n’abidoga bataronka ivyitwazo.
Naho biri ukwo, urwaruka rwa kino gihe rwavukiye mu nkoho n’ubwicanyi bufatiye ku bintu bibiri:
– Ubwoko ;
– Ivyiyumviro vya politique.
Umuntu abonye mugenzi we yicwa canke apfungwa azira ubwoko canke umugambwe, abatware barorera,  womwumvisha gute ivya Sebarundi?

      Imvugo itajanye n’igihe.

          
         Mu gihe abarundi benshi bakoresha iryo jambo, rimwe na rimwe nibwira ko bataba babanje kwiyumvira ibihe turimwo. Ku ntwaro ya Sebarundi,  ntiboravye ibi canke biriya. Iki gihe biragoye kugira ico ukorerwa mu gihe umugambwe urimwo utazwi. Igihugu cuzuye urwaruka rwatsinze amashure, ariko ntirwagira amahirwe yo kuronswa akazi. Mu vyatumye bataronswa akazi n’ivy’imigambwe vyaragiyemwo.
Umwe mu rwaruka twayaze ku vyerekeye iyi mvugo, yambwiye ati:”Nihweje ingene abandi birirwa bararonswa akazi, nanje nkaba maze iyi myaka yose narakabuze, kandi naje nize nk’abandi, iyo muvuze iryo jambo bintera umubabaro”. Ndamubajije ijambo wewe yokoresha mukibanza ca ryo, yanyishuye ati :”Noshiraho Semugambwe “.

          Birazwi ko muri kino gihe vyose bikorwa hisunzwe imigambwe. Umuntu yogomba gutunganiriza abantu ntiyohagarara ku mugambwe. Mu gihe vyifashe uko, aba na bariya ntibaheza ngo batahure kumwe iryo jambo. Bamwe  mu kibanza ca Sebarundi, bashiraho Semugambwe.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s