Amasaka yavuye mu nda y’umwamikazi !!

image

   Mu gihe ba sogokuru bahendwa ko umwami yavukana imbuto, hari n’abibwira ko intwaro ya Cami  igiye kugarukanwa mu Burundi. Aha nkaca nibaza nyamba abarundi bazokwemera ko hari umuryango uvukana imbuto.

       Ivyipfuzo ataho vyoshikana umuntu.

     Mu gihe benshi bamaze kugira amakenga ku bijanye n’igarukanwa ry’intwaro ya Cami, jewe mbona ari ugutakaza umwanya, canke agasamazo. Ibi ndabivuga kubera hari ibintu vyinshi intwaro ya Cami yakoresha, izi neza ko ari ibinyoma, kandi vyaremerwa. Nk’akarorero:
– umwami w’Uburundi avukana imbuto;
– umwami ntabona ikiyaga;
– ukunyaga ; …. . Nagomba mbaze uwo yipfuza kugarukana intwaro ya Cami mu Burundi: » bizomworohera kwumvisha abarundi ko umuntu yovukana intete z’amasaka mu biganza »? Utwo ni uturorero dukenya muri twinshi twaranga intwaro ya Cami. Ariko bigaragara vyari ibinyoma.

      Akarimi karima hanini.

      Ukwibwira ko intwaro ya Cami ishoboka mu Burundi bwa kino gihe, ntaho bitaniye no kuduga umusozi utazomanuka. Kwiyita umwami biroroshe. Ariko, dufatiye ku migirwa yakorwa i bwami, biraboneka ko kino gihe vyoba bigoye kwumvisha abarundi.

   Imigambwe yoteshwa agaciro.

          Kubera abami bavuka mu nda imwe, ivy’imigambwe nta gaciro vyoba bifise, mbere no gufutwa yoca ifutwa. Ivyo vyoba mu ntumbero yo kunumya uwundi muntu wese yipfuza ubutegetsi. Ariko haguma hari ibibazo vyinshi.

             Hari igihe umuntu yibwira ko gukora iki canke kiriya biroroha, na canecane iyo atahaye agaciro iyo ibihe bigeze. Abarundi ba kinogihe ntawopfa kubahenda kuri ibi canke biriya. Nosaba abantu bose bibwira ko bogarukana iyo ntwaro, biyumvire iyo Uburundi bwavuye. Ivyabushikiye, naho tubifatira hejuru, n’intwaro ya Cami ibifise mwo uruhara. Boraba ntibatuganishe kw’isubiranyuma.

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s