Information

Turonse aho tubikorera twobikora.

Nta n’umwe ayobewe ba sogokuru na ba  sogokuruza bari bafise uburyo bwinshi bwo guteramisha abantu. Ivyo vyabonekera mu: – Umurisho w’ingoma;– ukuvuza inanga;– Ikembe;– Umuduri;– Umwironge;– Amazina; – Ivyese; – Ibicuba n’ibindi bintu vyatuma abantu banezerwa. Ivyo vyarabatera kuba ba  rurangiranwa. Kino gihe biraboneka ko  ivyo vyose vyadonzwe aho hejuru biriko bigenda amazimayongo. Naho biri uko, mu bigo vya MIPAREC, ku magenekerezo ya 28/10/2014, igihe hatangwa seretifika na GLPI( Great Lakes Peacebuilding Institute ) ku bari bahejeje kwigishwa inyigisho yo « kuremesha amahoro mu bana », vyagaragaye ko, naho bitacitaweho cane, utugenegene tugifise akanovera.Umuntu yihweje akongera akagereranya abarundi b’aho hambere n’ab iki gihe, hari itandukaniro rinini. Abarundi bo hambere baritwararika ibijanye n’akaranga n’imico vy’igihugu. Urwaruka rwa kino gihe rusa naho rutavyitayeho. Bamwe  batwawe n’ubuhinga bwa none, abandi batwarwa n’ibikorwa vyabo. Naho biri ukwo, hari urwaruka rumwe rumwe , bikunze ko  ruronka aho ruvugira rwogira ico rukoze.

 Simbona aho nobikorera n’ico vyomarira.

Iyo ni inyishu yatanzwe na Claude, igihe yari ahejeje kuvuga icese yise «  bumbatira amahoro« . 

Uwo muhungu akiri na muto, aho yavuga icese ciwe benshi batangajwe no  kubona hakiriho abashoboye gukina ibikino nk’ivyo. Benshi baraboneka ko batangajwe n’ibiriko biraba. Birashika ko umuntu agira ikintu mu bwenge , ariko ntabone neza ingene yobishira ahabona.

Ko mbona ufise ingabirano benshi badafise, uriko uyikoresha gute kugira ngo ubere akarorero urundi rwaruka?

   Ku vy’ukuri, ntana kimwe ndiko ndakora kuko ibi sivyo nkora. Kubera akazi kanje la misi yose katanyorohereza, sinoronka umwanya wo kubikora. Simbona n’aho nobivugira.
Wiyumva gute wibutse ko ufise ingabire y’ikintu gitera kigenda amazimayongo, ariko ukaba udashoboye kugihagararira?


     None wumva nokwiyumva neza bimeze ukwo? Birambabaza kubona bitankundira guhagararira ico nshoboye. Rimwe na rimwe nibwira ko bitoroshe kubera uburyo buke mfise.
Ni iki wosaba aba bantu bumvirije iki cese cawe?


       Ico nosaba ni uko abantu bose borazwa ishinga n’imico n’imigenzo bitera bikamangana. Ivyo vyoba mu ntumbero yo kugira ngo urunganwe ruzokurikira ntiruze ruvyumve nk’umugani, ahubwo ruzovyibonere. Ibi bigasaba ko umwe wese yobigira ivyiwe. Vyonatuma reta itunganya bene izo nkino, bibaye ngombwa n’amahiganwa agatunganywa mu ntumbero yo gutera intege ababishoboye.

Publicités