Uncategorized

Inzu zose waciyemwo zigiye kubomarwa 

Iyerekwa rivanzwe n’amajwi vyansanze mw’itiro, maze ntangazwa n’ivyo nabwiriwe muri iryo tiro. Ndagushima Mana wewe uhishura ukuri. Ugushaka kwawe abe ariko kuranguka, amen. 

Uwo musi niriwe ndakora imirimo isanzwe. Hageze ko ndyama ndasenga. Aha ndi mw’itiro, numva umuntu ampamagara mw’izina ati: »Felix Ndereyimana « , nanje ndamwitaba nti : »Sabwe « . Arambwira ati: »Umaze imyaka itari mike utagira aho uba, utaronka n’abafungura ivyo watetse. Naho wabibonye uteba, inzu watanguye kubamwo ntiyari ukwiye amategeko kuko umuyaga, izuba n’imvura vyagushikako vyoroshe. Wamana inzara naho nyene waboneka nk’uwufungura akanafungurira abandi. Nagufashe ukuboko ngusohora muri urya musaka ngo ni inzu. Warimutse. Inzu wimukiyemwo yari imeze nk’iyikomeye, ariko ibisakazo vyayo vyari vyaratobaguritse. Uribuka ko imvura iguye wavirwa cane kuko atacari kigukingiriye. Naho wafungura bikwiye, nababazwa n’ingene wamana imbeho. Nagukuye muri iyo nzu noneho ngushira mu bugaragwa. Naho ivyo gufungura vyari bihari, kuko hari mu bugaragwa, wafungura ibivanze n’imyanda. Mmaze kubona ugiye gufutana, nagukuye muri ubwo bugaragwa ngushira mu yindi nzu. Iyo nzu yasa neza inyuma. No gufungura vyari ibikwiye. Waragubwa neza. Hageze ko uhaguruka, wakubita umutwe ku buhiri bwari hejuru ya we. Vyose wabikora wicaye. Kubera wari ugiye kuba ikimuga, nagukuye muri iyo nzu ngushira mu yindi arinayo urimwo na bugingo n’ubu. Naho mufungura, ntimugubwa neza kuko hari uburyarya bubinyegejemwo. Ni Jewe natumye mutaja inama. Abayibamwo naho nyene bafungura ntibashira inzara kuko bari mu bugaragwa. Nuko rero gira witegure kuko mfise ico nagutumweko ». 

Ndamubwira nti: »Ivyo uvuga sindabitahura, nsavye ubinsigurire ». Nkivuga ivyo, naciye nikangura , mmara umwanya niyumvira kuri ivyo mbwiriwe mu ndoto. Mfata umwanya wo gusenga. Nsubiriye gusinzira, ryajwi ryongera kugaruka.  Numva ambwira ati: »Wabaye mu nzu nyinshi kandi wabonye ibintu bitandukanye.  Nagumanye na we kugirango udacibwa intege n’ivyagenda bikubako. Inzu zimwe waciyemwo ziracameze kwakundi. Urugendo umazemwo imisi rugiye kurangira.  Inzu umaze imisi ubamwo igiye gusangangurwa. Ivyo wabonye vyose bikubere icigisho. Iyo nzu ugiye guhabwa uze wirinde kuyubaka nk’izo zose waciyemwo. Kuko vuba zigiye gusamburwa. Nuko rero witegure, usohoke uve muri iyo nzu ntibomorwe ukuri muri yo. Abayibamwo bose nzobashiburira hanze. Aho kunkorera bashira amaronko imbere. Ngaho mara kanya witegura kuko utazongera kwinjira mu nzu zubatswe n’abandi. Ugiye guhabwa iyawe nzu ». 

Nagumye nsinziriye, ariko sinasubira kwumva rya jwi. Maze nikanguye ninginga Imana kugirango nsigurirwe ivyo vyose. Maze ndi mu Mpwemu numva ijwi rimbwira riti: »Zirya nzu zose wabwiwe ni iz’ahantu ho mu mpwemu. Haguruka ubwire abakiri muri zo bose ko zigiye gusamburwa « . 

Nanje nti: »Shimwa Mana kuko ataco ukora utaburiye umusavyi wawe, amen « .

Publicités