Information

Menya ni iki?

Menya ni Ishirahamwe ryishinze gufasha abafise ivyo bakora hamwe n’abarongoye amashirahamwe kugirango bamenye iyo bava n’iyo baja. Ibi vyashizweho kubera vyabonetse ko hari bamwe muri abo badatahura ivyo barimwo, haba n’uko bazi uruhara rwabo mw’iterambere. Menya irimwo ibice bibiri:

Menya : ishirahamwe;

Menya : ikinyamakuru.

A. Fondasiyo Menya

Ni ishirahamwe ryitaho iterambere ry’umukozi. Rizododora hirya no hino kugira bikunde rikarihirize ubwenge abari ku kivi. Baba abarongoye amashirahamwe canke abikorera ku giti cabo, bose bazokarihirizwa ubwenge.

B. Ikinyamakuru Menya

Kijejwe kwandika ibikorwa vy’ishirahamwe hatibagiwe n’ivy’abari ku kivi. Mu yandi majambo, ni co kizotangaza ibizoba biriko birakorwa

Bizogenda gute?

Bivanye n’uko abantu bagabuye mu mice ibiri: Abakoresha urubuga n’abatarukoresha, inkuru izotangazwa mu buryo bubiri nyene. 1. Kwandika ivyakozwe bigashirwa ku mbuga ngurukanabumenyi; 2. Kwandika ivyakozwe bigasohorwa maze bigasomwa na bose.

Vyumvikana ko Menya izoterera mw’iterambere rirama. Aha, hazokwandikwa inkuru zatohojwe neza, zerekeye iterambere. Ibi bisigura ko zizoba ari inkuru zivuga ibintu biboneka.

Bizogenda gute?

Uwuri ku kivi wese yipfuza ko ivyiwe bitangazwa azobitumenyesha aciye ku muhora (…). Hazoba hakenewe amakuru y’ingene yatanguye, ingene yabandanije, ivyamworoheye, ivyamugumiye, ivyo amaze gushikako hamwe n’ivyo yipfuza gushikako

Ntugume ukorera mu gifuri. Sokoroka uje ahabona.

Uwushaka umuce acika ijoro, uwushaka umubira abira akuya.

Tel +257 77785268

Mail

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s