Bukebuke ni rwo rugendo : igice ca 2

Bukebuke ni rwo rugendo ni inkuru ya Alice Habonimana. Ni umukobwa akiri muto. Ni umunyeshure, umudandaza, afise amahinguriro y’imitobe, ni umurimyi wa kijambere. Yavukiye mu ntara ya Bujumbura Rural, zone Ruyaga, umutumba Bigwa. Mu gisomwa ca mbere, twarabonye ingene yatanguriye mw’ishirahamwe Care International, mu mugambi wa yo Ishaka. Muri uwo mugambi, umwe wese aziganya amafaranga 200 ku ndwi. Haciye igihe, umwe wese arashobora gusaba ingurane. Twarabonye ko atasaba ingurane zo gupfisha ubusa. Yatanguriye ku kurangura ibidandazwa yongera abisubiza kandi akadandariza mu nzu yiwe. Twarabonye ko akora uburimyi kandi ko mu vyo arima hari mwo ivyo ahinguramwo ibindi. Mu kwezi kwa Rusama 2018, ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho imfungurwa n’uburimyi FAO ryaratoye abantu batatu baserukira Uburundi mu gisagara ca Songhai, mu gihugu ca Benin. Alice Habonimana ari mu batowe.

Ubumenyi bwarongerekanye.

Inyuma y’aho barungikiwe guserukira Uburundi mu gisagara ca Songhaï mu bikorwa vyamaze ukwezi kwose, bahigiye ibintu vy’akamaro kanini kandi atari azi ukwo bikorwa naho bimwe bimwe yabibona bidandazwa. Amaze kugaruka, ikinyamakuru Menya Magazine caragananiye na we. Yagize ati :” Twaserukiye Uburundi turi batatu. Naragize ibakwe ryo guhura n’abandi biyungunganya nk’uku kwanje. Naranezerewe cane igihe nabona ko n’igitsinagore giserukiwe. Vyari bitangaje. Bwari ubwambere nitavye ibikorwa nk’ivyo hanze y’igihugu navukiyemwo. Aho muri ico gisagara, twahigiye ibintu vyinshi cane, nk’akarorero : ingene bakora ibisuguti vy’ isoya, amakeke, imikate, imikate irimwo inyama,…,. Vyinshi muri ivyo vyari bishasha kuri jewe. Mu kurangiza ibikorwa, umwe wese yarerekanye yongera arasigura umugambi agiye kuzoshira mu ngiro. Narerekanye nongera ndasigura umugambi wanje wo gushira itomati mu makopo. Uwo mugambi watumye ndonka agashimwe. Muri kino gihe, naratanguye gukora sandwici. Abaguzi baransindiriye hariya mu kigwati mvukamwo. Ndiko nkoresha ka gashimwe mu gushinga uruganda rwitwa Aline Tmatoes (ALITOM). Mu misi iri imbere ruzoba ari uruganda rukwije kandi rwemewe n’amategeko agenga ubudandaji n’amahingiriro mu Burundi. Naho biri ukwo ingorane ntizibuze. Imashini zifasha gusya itomati zirazimvye. Sinshobora kuzironkera. Izo mashini ni nkenerwa cane, kandi zikora zihererekana ari zine. Nsaba umuntu wese anyumva kandi abiahoboye ko yomfasha nkaronka ivyo bikoresho. Ni yo urwo ruganda rwugururwa, nteganya kuzoha akazi urundi rwaruka rwiyongera ku rwo nari nsanzwe nkoresha.

Inkuru izobandanya.

Canon Felix

Gitega Burundi

Menya Magazine

Menya Foundation.

Published by menyasite

Social Entreprise

%d bloggers like this: