Amazina

NZOKUYAGA YAGA BURUNDI

Nzokuyaga Yaga Burundi, kuko uri ihuriro ry’ababuranye, n’urwaruka rwo mu gihugu cose.
Nzokuyaga mu mahanga yose, kuko wikumiyeko urwaruka rwo mu ntara zose.
Nzokuvuga ko uri uruvugiro rw’urwaruka, maze bose baguhurumbire.
Shishikara ushonyange kuko shoboye guhuza abari kure na kure. Nzokurata ko uri bitumwako mu gufasha urwaruka, kuko ushishikazwa no kurwitwararika.
TERA IMBERE YAGA BURUNDI.

Publicités