innovations

Vyoshoboka ko ubuki bw’inzuki bugwizwa?

Inzuki ni udukoko two mu bwoko bw’isazi. Zishobora kuba mu mizinga, mu kuzimu canke ahandi hantu hose zitanyagirwa. Izo ni zo zidushoboza kuronka ubuki. Naho zikiri ntoya ziribwa, izakuze ntizishobora kuribwa. Kubera bishika zikaryana, zamye zitungirwa kure y’imihana. Naho ubuki buryohera bose, ukwegeka inzuki vyamye bikorwa n’abavumbi. Ariko uko imyaka yagiye iragenda, ni kwo imico n’akaranga vyagiye birahinduka. Kino gihe bisa nk’aho vyose vyahindutse.

Ihonywa ry’amashamba n’ikena ry’ubuki.

Mu Burundi amashamba yarahonejwe ku rugero ruteye ubwoba. Ibi vyatumye aborozi b’inzuki babura aho bazororera. Usanga abenshi bazitungiye hafi y’ amazu y’abantu mu gihe bizwi neza ko bishika zigatera ingorane. Naho ubuki bufise akamaro kanini, busigaye buzimvye ku buryo atari uwo ari we wese abwironsa.

Ku bazorora, bari bakwiye kumenya ko atari vyiza gutungira inzuki hagati mu mazu y’abantu. Hari hakwiye kwigwa igiciro ubwo buki bwigurishwa. Muri buri ntara, hari hakwiye gutunganywa ibibanza abavumbi botungiramwo inzuki.

Publicités
innovations·News

Umwuga wo gucapa n’ugukora ibishusho urakwiye kugarukirwa mu Burundi

Canditswe na Renovat Ndikumwenayo

Abantu benshi barakengera imyuga mito mito nko gukora ibishusho hamwe no gucapa, ariko ugasanga ababikora birabatunze. Iyo tugiye mu mazu ndangakaranga haba I Bujumbura canke ahandi, turasangayo ibintu vyinshi bihinguye ku buhinga buhanitse kandi bibereye ijisho. Ingenzi nazo ziraheza zikariha amahera mu kuraba ivyo abarundi bahinguye bo nyene. Gutyo igihugu kikahungukira amafaranga y’agaciro. Uwabikoze nawe akabukura akabona gutuburura. Felix Ndikumana n’umuhungu w’imyaka mirongo itatu. Yavukiye muri komine Burambi mu ntara ya Rumonge. Afise urupapuro rw’umutsindo rw’inderabigisha D6. Yatanguye kwimenyereza gucapa akiri muto. Mu mashure yose yize, ico cigwa yaguma akironkamwo amanota meza kuruta mu bindi vyigwa. Nta mashure y’imyuga yigeze yigamwo. Shejeje amashure mu 2012, yarabona ko akazi ka Leta wari umuzi w’ibuye, aca ahitamwo gutangura uwo mwuga. Amaze gukuramwo ibintu batari bike kandi ni wo umutunze. Vyaranamutumye amenyana n’abantu bo mu mihingo myinshi. Maze kwumva ivyiwe, naramugendeye mu ntumbero yo kumuganiriza kugirango atubwire ukugene ashobora gukora imyuga ibiri ari umwe. Namusanze ku muhana iwe. Yambwiye ati: » Kuva nkiri muto narakunda gucapa, ari na co catumye maze kurangiza amashure nca ndabikora nk’umwuga. Ni ingabirano kuko ntaho nigeze ndavyigishwa. Nigiye ubwigisha kandi nta kazi ka Leta nkora. Ibi ni vyo bintunze.

Ukubaza no kubumba ibishusho.

Natanguje umutahe w’ibihumbi amajana indwi (700.000) ari na wo naguzemwo :ibiti n’ibumba twifashisha mu kubumba no kubaza ibishusho. Aha ndakenera indi vyuma vyo kwifashisha.

Ugucapa

Mu gucapa ndakenera amarangi, amabati, uburoso, impapuro, imbaho n’ibindi. Ivyo biti birazimvye kandi bikava kure. Ibi bituma nkoresha uburyo bwinshi.

Iyindi ntambamyi ikomeye, n’uko abaguzi bacu tuba twahaye ideni bateba kutwishura. Ibi biri uku mu gihe natwe tuba twatanze uburyo bwinshi kugira tubitunganye. Duca tubura amahera yo kugura ibindi bikoresho. Ndacapa nkongera ngahingura ibishusho biteye igomwe boshobora gufatirako mu gutanga inyigisho mu mashure hamwe n’ivyoshirwa mu bigo vy’iratiro:ingoma, inzoka, amasanamu y’abagomba kwubakana, ibiranganzira,…, bikavana n’ivyo abaguzi bakeneye. N’amashurwe yo ku musi mukuru w’abakundana ndayacapa. Abaguzi ndabafise. Sinigera nicara na rimwe ngo nabuze akazi. Ndaronka amasoko mu mashirahamwe amwe amwe. Aha novuga nka COPED ryantumye kubacapira ivyo bakoresheje mw’ihayanishwa ry’amazi bariko barubaka mu Rumonge. Barampemvye neza. Na SOCAM rihora rintuma ibiranganzira vyerekana aho amatonorero yabo y’ikawa ari. Mu mashengero ndaharonka isoko ry’ibishusho n’ibicapu kuko ari vyo bakoresha mu gushariza insengero zabo. Mpora nja no mu mahayanishwa atandukanye. Aha novuga nk’iryabereye mu kigo ndangakaranga I Bujumbura aho nashoboye kuba muri batanu ba mbere, nkaba naraharonkeye agashimwe. Naragiye mw’ihayanishwa gurisha ryatunganijwe na Africa y’ubuseruko. Abo twahuriyeyo barashimye cane ivyo dukora, baranagura bimwe mu vyo twari twajanye guhayanisha. Uwu mwuga ndawukora ndawunezererewe cane. Ubu tuvugana, umutahe wanje urasumba umuriyini 1.000.000. Iyi nzu yanje nayubatse mu kibanza naguze mu buryo nakuye muri uyu mwuga.

Ivyofasha gutezimbere abanyamwuga.

Yarabandanije ati: » Leta yotwubakira ikigo c’iratiro kugirango natwe turonke aho dukorera hazwi kandi habona, tunaronke aho twigishiriza abana bo mw’ibarabara, abatsinze amashure babura akazi ndetse n’impfuvyi. Hoshirwaho itegeko rikingira ibintu umuntu aba yakoze kugira ntihagire uwuza avyiyitirira « .

Nta mwuga udakiza. Ugucapa hamwe n’ugukora ibishusho ntawarazi ko vyoshobora gutunga umuntu. Nosaba Reta ko yoshigikira abantu bose bakora imyuga mu kububakira amashure boshobora kwigishirizamwo urwaruka kugira rushobore kwibeshaho. Ikindi ntohengesha gusaba Reta, ni ukubafasha mu kubaronsa umutahe kugira bashobore gukora ibintu vy’akarorero. Abenshi baracakoresha ubuhinga bwa kera ari naco gituma kuronka ibikoresho bigezweho no gukarihirizwa ubwenge kuri abo babikora ari nkenerwa kugira bashobore gukora ibintu vy’akarorero.

MenyaMagazine

innovations

Ntukagaye akazi.

Mu gihe abatari bake bafata minenerwe icigwa co kujisha no guteka vyatangwa mu mashure y’intango ( kuko ubu bisa n’ivyahebwe), hari abatabifyinako. Bakenya mu bavyigishijwe ni bo batahuye ko boshobora kubihagurukirako hanyuma bakiteza imbere, bakanatanga akazi. Cosette Menyimana ni umwigisha. Ntarubaka urwiwe. Aba i nyabisindu. Hambavu y’ukwo kwivisha, arajisha impuzu abakenyezi bambara (Echarpe) akanakora ibirato mu nyuzi. Igihe ikinyamakuru Menya News yaravuze ingene ivyo kujisha vyamujemwo.

Nsanzwe ndi umwivisha. Mwese murazi ko umushahara duhembwa atari ikirenga. Cane cane ko mvuye ku kazi nashikira kwicara. Nagiye kw’isoko kugura impuzu y’imbeho (Echarpe) nsanga birazimvye. Natashe ndiyumvira nyamba nanje ntoshobora kubijisha ngaheza nkagurisha nk’abandi. Ntivyansavye ukundi kwiga kuko nciga mu mazhure matomato twarivishijwe ukujisha. Naciye nja kugura ivya ngombwa ntangura kujisha. Nama njisha mvuye ku kazi ka misi yose. Umupira (echarpe) umwe ndawuzuza nkoresheje inyuzi z’ibihumbi icumi n’indwi. Kugira ndakirangize kintwara umwanya utari muto. Kimwe ndashobora kikigurisha ibihumbi mirongo itatu bivanye n’uwuje kugura. Ku vyo kujisha ndacari umwe gusa.

N’ibirato birakorwa hifashishije inyuzi.

Ibiva mu vyo njisha si imipira misa. Oya na mba. Ndajisha n’imigozi nifashisha mu gukora ibifato vy’abakenyezi. Ibi tubikora turi benshi, ariko ntitugize ishirahamwe. Haraje umwigeme avuye i Bujumbura. Uwo ni we yatwigishije ivyo kujisha imigozi yo gukora ibirato. Twamuhaye amahera. Jewe ntivyangoye kuko nari nsanzwe nkora uwu mwuga wo kujisha. Kwabaye ugukwegerako kuko mu mezi atatu nari namaze kubimenya. Ikingora ni kuronka amapine. Abantuma bose barambwira inomero z’ibirenge vyabo hamwe n’uko bipfuza ko vyokorwa. Nca ngenda ku bakora ibirato vy’amapine nkabereka ivyo nkeneye ko bonkorera. Baraheza bakabicacura bisunze ibipimo nabahaye. Nca nja ku bandi bafise ubuhinga bwo gushirako ya migozi. Aha baca bacisha urunyuzi ku nkikuro y’ikirato. Bifashisha imashini zabigenewe. Ivyo gukora ibirato biransohoza kuko Hari vyinshi ntishoborera. Bivanye n’ikirato cifujwe, hari ivyo ngurisha ibihumbi cumi, cumi na bitanu na 25.000. Usivye ko mfise umwanya muto wo kubikora, ndabona ko harimwo akarusho. Ndashobora gukora imyambaro itatu ku musi umwe. Iyo ntaba ndabikora mvuye kwigisha mba nkora vyinshi. Ababishoboye bodufasha kurondera isoko. Ico mpanuye abantu ni kureka kugaya akazi. Bokwijukira gushira mu ngiro birya vyigwa vyo kujisha. Ico cigwa gisa n’ikiriko kirazimangana kuko ntikicigishwa nk’uko bikwiye. Ababijejwe bakwiye guhimiriza abigisha bakagarukira ico cigwa ngirakamaro. Muri kazoza ndipfuza ko twogira ishirahamwe kugirango abipfuza kudushigikira baturonke vyoroshe. Aho dukorera hazwi n’abo dukorana kandi tuzinanye gusa. Nobwira umuntu wese afise ico yoba azi ko yoreka kukigaya. Leta yofasha gushinga amakoperative y’abantu bafise ivyo bashoboye gukora n’ubuhinga bwabo ikanabafata mu mugongo.

MenyaMagazine

innovations

Ntucike intege

Canditswe na Canon Felix Ndereyimana

Abantu benshi iyo bariko barakora ibintu bagahura n’ingorane baca bacika intege, bagaheba ivyo bariko barakora bitwaje ko bitokunda ko babandanya. Benshi bakwiye kumenya ko umuti w’ingorane atari uguheba, ahubwo kwobaye ukurondera imvo n’imvano ya zo hanyuma hagatorwa umuti urama. Ikinyamakuru Menya News Paper caraganiriye n’umusohozi w’indirimbo NSHIMIRIMANA Cadeau aho asanzwe akorera. Ni umusore. Afise impamyabushobozi mu vyo kubungabunga amagara y’imashini nyabwonko A2. Twari dukeneye kumenya ingene yagiye aratera intambuko gushika abe umusohozi w’indirimbo. Yaravuze ingene yatanguye, ibandanya ryiwe, ivyo yashoboye, ivyamunaniye n’ico asaba bamwe n’abandi. Mu gihe n’abaririmvyi bisa nk’aho batazwi cane canke ngo bagire akunguko kanini muri uwo mwuga, mbega abasohozi bobo bimeze neza?

Twamusanze mu ntara ya Gitega, muri Nyamugari, ibarabara rya 5, inomero 106. Yatubwiye ati: »Mu 2003 narashinze ishirahamwe ry’abaririmvyi. Ryitwa Orchestre Abagumyabanga. Twategurira mu nzu y’ihuriro ry’urwaruka ya Gitega. Intumbero kwari ukuraba no gutorera umuti ingorane zihanze urwaruka mu vy’umuziki. Twari dufise ibicurarangisho bikwiye. Ubwa mbere twabanje kwigishanya gucuraranga. Hariho inanga y’ikizungu, ibitari, ingoma,… . Uku kwigishanya kwadutwaye umwaka wose. Kuva 2004 twaratanguye kuririmba. Twarakora ibiteramo. Amafaranga twaronka twaraheza tukayagura ingemu twashira abapfungiwe mw’ibohero rikuru rya Gitega. Mu 2012 ni ho bamwe mu bagize ishirahamwe baja hanze y’igihugu. Ntitwasubiriye kuririmba nk’uko twahora. Ishirahamwe riba rirasambutse. Naciye ninjira mw’ishengero aho nabandanije nunguka ubwenge mu vyo gucuraranga. Namazeyo imyaaka ine. Mu 2016 nahavuye ntangura kugira ubushakashatsi bw’ingene nosohora indirimbo zanje hamwe no kumenya ibikoresho bikenewe. Vyaransohoje uburyo. Umwe mu bo twari kumwe mu mugwi twaraganiriye kuri ico kibazo. Twaciye dutangura kuziganya make make. Ni yo twahavuye tuguramwo ibi bikoresho ubona. Mu 2017 ni ho twugurura iyi studio yitwa Jazz Record Studio. Aha turapanze. Dusohora indirimbo z’abarundi n’abatanzaniya. Indirimbo dusohoye itatugoye irihishwa ibihumbi mirongo itatu. Turamaze gusohora izitari nke tutonamenya igitigiri. Ariko hari aho tubaha akaganuke! Turacabura icuma kirongorora amajwi. Abaririmvyi benshi baza mu ci. Kuva ntanguye ibi bikorwa ubuzima bwanje bwarahindutse. Ndironsa ivyo mfungura, ndirihira inzu hamwe n’ibindi vya nkenerwa. Ico nosaba abaza batugana, n’ugutegura indirimbo neza ku buryo ukuyisohora bitodusaba umwanya munini. Abo dukora bimwe bogerageza gusohora indirimbo zikundwa na benshi. Kubera abasohora indirimbo basa n’abatazwi mu Burundi, hari abaririmvyi batari bake baja kuzisohoreza hanze. Ndabateye akamo ngo bikubite agashi. Nteye akamo uwo wese yumva hari ico yofasha ko yotwiyumvirako. Nsaba Leta ko yotwitaho, mbere ikadufasha kumenyekana no gukora indirimbo neza mu gutunganya inyigisho nkarishabwenge kurya ibikorera abandi ».

Menya News

menyafoundation@gmail.com

innovations

Ingabirano z’urwaruka no kwironsa akazi

Canditswe na Rénovat Ndikumwenayo.

Biraboneka ko urwaruka rwugarijwe no kubura akazi n’ubukene butagira izina. N’ubwo biri ukwo, hari urwaruka rw’imboneza rushoboye kwitunganiriza imigambi rutiriwe rurazera inze, mbere rukanatanga akazi. Nsabimana Cyprien ni umusore wo muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Afise imyaka mirongo itatu. Afise impamyabushobozi y’amashure yisumbuye mu gisata c’amategeko A2. Arangije amashure yaciye yiga gukora amasabune kugirango bikunde yironse akazi anakaronse urundi rwaruka. Amaze kubimenya yarashinze ishirahamwe ry’urwaruka rwamaze amashure rubura akazi. Rigizwe n’abantu mirongo ibiri na batanu. Ryitwa Terimbere. Ryatanguye rikora isabune yo kumesura, ubu rikaba ritanguye gukora umuti wo gusiga ibirato. Intumbero nyamukuru ni iyo kuronsa akazi urwaruka. Uwikaronse ahembwa ibihumbi 50.000 vy’amafaranga y’Uburundi ku kwezi.

Umutahe ntuba muto.

Mu 2016 ni ho natangura uwo mugambi. Natanguje ibihumbi icumi n’umunani. Izo nakoze ubwa mbere nazungutseko ibihumbi indwi. Vyanteye gutahura ko isabune zo kwisiga zikundwa cane. Nagumye niyungura ubwenge mu gukora amasabune meza yo kwisiga. Ndamaze kwigurira ikibanza i Bujumbura. Narashoboye no kugura iforoma yo gukoresha. Vyose hamwe vyarantwaye ibihumbi amajana umunani. Naragiye gukaeisha ubwenge mu mashirahamwe atari make. Nararonkejwe urupapuro rwitiriwe ukwitanga. Ndamaze no gusohora abasore babiri banonosoye ivyo gukira amasabune. Bagiye gukora muri CANDERA, ishirahamwe riri i Bujumbura. Bahembwa umushahara ufadika kandi bafise uburaro bwiza. Ivy’ubushomeri barabaza. Nohanura urwaruka nka nje kureka kwicara barindiriye akazi batazi iyo kazozanana. Bakwiye gukura amaboko mu mpuzu bagakora ».

Biraboneka ko kino guhugu kurimwo urwaruka rw’inkerebutsi, umwete n’ubwira, rushoboye kwiteza imbere rukanateza imbere urundi rwaruka. Ni akarorero keza ku rundi rwaruka. Ntawoguma arindiriye akazi ka Leta kuko ntakahari; kanatsinda akimuhana kaza imvura ihise. Hakwiye gushirwaho umugambi wo gushigikira urwaruka nk’urwo n’amashirahamwe ruhurikiyemwo kuko, iyo ishirahamwe nk’iryo ririko rikorera mu gihugu cose, urwaruka ruheza amashure rwohatorera akoyoko. Bigenze ukwo, ubuzi bwogwira, ubukene tukaba tubusezeye.

Menya News

menyafoundation@gmail.com

innovations

Never give up

By Canon Felix Ndereyimana.

Some guys loose strenght when they meet problems. They give up what they were doing claiming that continuation is impossible. Menya News Paper met Nshimirimana Cadeau at his studio. The question was to know his evolution from music player to producer. What he told to the journal is a quiet testemony of continuation, even in case of heavy problems. He is graduated with Technic Diplôma A2.

If singers do not have rights, what of producers? Met at Gitega Province, Nyamugari quarter, 5th venu No 106, Cadeau told to us: » in 2003, I founded a team of singer known as Abagumyabanga Orchestra. Our place of practice was Gitega Youth Center. The target was to find out the problems of the youth in singing and producing music. We were equiped. The main task was to teach each other how to play piano, guitar, drums,… . Sometimes we organized public concert. The money we collected in that case was to go to visit Gitega central prisonners. In 2012, some of our team members went out the country. All was stopped and it was the end of our team. I decided to attend a church. In that church, I played piano, guitar or drums for four years. Since 2016, a friend of mine asked me if it was possible to produce songs. My answer was a big Yes. We begun to save a little money till we buy this stuff you see here. I also spent money in order to study how to produce good songs. I had to find out what kind of stuff we will be using. We still in need of a mixer. This Jazz Record Studio was openned in 2017. Since that time, I produced so many songs that I cannot remember the number. Singers from Burundi and Tanzania are our costumers. One song is payed 30.000BIF. We also organize a promotion. Many of our customers come in the sunny season. Since I am a producer, my life has changed. Now, I am able to pay house rent, food and other things. My recommandation to our customers is to prepare well their songs in order to facilitate their production. Producers like me are called to give good services: producing good songs. The producers are not known in Burundi beceause most of burundi singers go to produce their songs out of this country. I beg the government to take care of us and promote our job. For instance, why not to organize teachings where producers will gather together? We need teachings.

Menya News.

innovations

Peu à peu on peut

Par Felix Ndereyimana

Alice est une entrepreneur. Elle est âgée de 22 ans. Native de la province de Bujumbura Rural, Zone Ruyaga et sur la colline Bigwa, elle fait la fierté des jeunes filles capables de réaliser leurs rêves. En regadant ce qu’elle est en train de faire, on remarque qu’elle prépare son avenir. Elle est élève, elle a un centre de transformation du jus et confiture et elle est aussi boutiquière. Tout le monde peut se demander comment elle parvient à faire toutes ces activités.

Quand je lui ai demandé de nous dire un peu d’elle même, elle a répondu: » En 2008, j’étais âgée de 12 ans. Care International, dans son projet ishaka nous a enseigné l’epargne. Regroupées au sein des groupes solidaires, nous étions appelées d’épargner 200fr par semaine. L’objectif était de pouvoir épargner 10.000 fr toute l’année. Au paravant, nous nous disions que la somme épargnée était très minime. Après quelques mois, j’ai demandé un prêt qui m’a permi d’acheter la farine de manioc à revendre. Quand la farine était terminé, je devrait remettre l’argent. En ce moment, j’ai demandé un autre prêt plus grand que le premier. C’est à partir de là que j’ai ajouté du riz. J’ai continué le commerce. Un peu après, j’ai ajouté les haricots, le petit pois, de la bouillie,… . Maintenant, je vends beaucoup d’articles. Je peux couler le stock deux ou trois fois la semaine. J’ai beaucoup de clients. Mon capital s’élève à plus d’un million.

L’argent ne peut pas stopper mes études.

Beaucoup de gens pensent que quelqu’un ne peut pas être en commerce et être élève en même temps. Pour moi c’est possible. Je vais acheter les denrés que j’amène à l’aide d’un taxi ou une moto. Quand je vais à l’école, je laisse un employé dans la boutique. Dès mon retour, je viens dans la boutique. Je ne vit pas en ville et je suis obligée de prendre bus; surtout quand je suis en retard. Au cas contraire, je m’y rends à pieds. Mes parents s’acquitent des frais scolaire. Quelques fois, je les aide à payer ces frais. Je n’ai aucun problème. Mes études vont de bon train. Lorsque je ne suis pas à l’école, je vais dans ma boutique. Ceci signifie que j’étudie la nuit.

Les activités agricoles.

En face des études et du commerce, je fais l’agriculture. Les produits de cette agriculture sont transformés en jus et confiture. Tout ça accroît mon capital. Grâce à ces activités agricoles, j’ai étais choisie pour représenter le Burundi au Benin. Dans notre pays, la tradition et la coutume traitaient la fille comme étant incapable. Quelle manipulation! Je lance un appel vibrant aux élèves en général et aux filles en particulier de ne plus croiser les bras. L’argent ne peut pas m’empêcher d’étudier.

Elle esr très dynamique cette jeune fille. A voir ce qu’elle fait, elle constitue un exemple pour ces élèves qui croisent leurs bras. Nous l’encourageons.

MenyaNews.

menyafoundation@gmail.com

innovations

What is Menya?

Who we are

Menya is a registered organization based in burundi. Its objectives are:

1. Empowerment of entrepreneurs;

2. Improvement of entrepreneurship

3. Empowerment of youth on responsible use of social media,

4. Jobs creation, … .Since it was known that some of the entrepreneurs and leaders of local organizations don’t know how to organize activities, this organization will help them in foraknowledging. When it is impossible to make difference between mission, vision and objectives, this issue is very ununderstandable. Menya is here to clarify that. Menya is divided in two defferent parts:

Menya Foundation

Menya Magazine.

A. Menya Foundation

The great commission of this Foundation is to foundraise in order to help leaders and entrepreneurs to know what they are doing. It works as a Social Enterprise. It will even help Organization. This foundation will organize workshops for entrepreneurs. To end hunger and poverty, we will run many projects. This will help to hire a certain number of unemployed young guys.

B. Menya Magazine

When the Foundation is empowering entrepreneurs, it is of great importance for it to see its activities being known by everyone. All activities of the foundation will be written. Both of activities of the Foundation and entrepreneurs will be published.

What we do and how we work.

Like it is said above, the task of Menya Foundation is to empower entrepreneurs and Leaders of local organizations, cooperatives and enterprises. The certificate will be awarded to beneficiaries.

Menya Magazine will write entrepreneurs stories. They will let us know their departure, their continuation and their achievments. They will let us know the problems they encountered in their entrepreneurship journey. The story will be posted at Social networks. Another branch will be printed to be read by they that don’t use Social Networks. We are a social enterprise. If you want to be empowered, join us at menyafoundation2018@gmail.com. you can also follow us on Twitter and Facebook

Menya Foundation

Menya Magazine.

@MenyaFoundation